Fenntarthatóságra való nevelés

Fenntarthatóságra neveléssel kapcsolatos célkitűzéseink, tevékenységeink

A nevelésünk átfogó célja, hogy az élő természet és a társadalmak fenntartható fejlődését segítse megérteni. Mindez úgy valósítható meg, ha figyelmet fordítunk a tanulók természettudományos gondolkodásmódjának fejlesztésére. A környezet ismeretén és a személyes felelősségen alapuló környezetkímélő magatartás a tanulók életvitelét meghatározó erkölcsi alapelv. A tanulók kapcsolódjanak be közvetlen környezetük értékeinek megőrzésébe, gyarapításába. Életmódjukban a természet tisztelete, a felelősség, a környezeti károk megelőzésére való törekvés váljék meghatározóvá. Ismerjék meg azokat a jelenlegi folyamatokat, amelyek következményeként bolygónkon környezeti válságjelenségek mutatkoznak.

Olyan elkötelezett magatartás kialakítására törekszünk, mely a környezet értékeinek megóvását, a természet takarékos kiaknázását, az egyensúly fenntarthatóságát szolgálja és segíti elő:

 • igényes iskolai környezet kialakítására, megóvására, tisztán tartására,
 • a szelektív hulladékgyűjtésre és az újrahasznosításra, újrafelhasználás jelentőségére,
 • a takarékoskodás területeire (víz, energia…) és ezek gazdasági jelentőségeire,
 • a komposztálás, humuszképzés létfontosságára,
 • az önellátás, önkiszolgálás lehetőségeire (kiskert  létrehozása),
 • az egészségmegőrzés módjaira (táplálkozás, mozgás, számos anyagok mellőzése…),
 • az élő környezet gondozására, ápolására (növények öntözése, madarak etetése stb.) hívjuk fel a figyelmet.

Fenntarthatóság, környezettudatosságra nevelés  szempontjából is jelentősége van az élményalapú, tevékenységalapú módszerek minél sokoldalúbb alkalmazásának.

A módszerek kiválasztásánál figyelembe kell venni:

 • az életkori sajátosságokat
 • minél nagyobb tanulói részvételt
 • élményközpontúság elvét
 • a fenntarthatóság törekvéseit, a környezetbarát, egészséges életvitel értékeit
 • civil szervezetekkel való kapcsolattartást
 • az évente megszervezésre kerülő erdei iskolát
 • környezet és természetvédő akciókat
 • növények rendszeres és szakszerű gondozását
 • szelektív hulladékgyűjtést
 • a különböző tantárgyak tananyagaiban a környezetvédelem, fenntarthatóság témájában kapcsolódási pontokat
 • szerepvállalás a környezetbarát közlekedésben (aki teheti, járjon kerékpárral)

Nézetünk szerint a természettudományos tantárgyak feladata, hogy tudatosítsa az ember és környezetének elválaszthatatlan kapcsolatát, kialakítsa az új ismeretek önálló megszerzésének igényét.

 • Szeretnénk gyakorlat közelibb módon, a természetes emberi kíváncsiságra és felfedezésre építve oktatni  a természettudományokat.
 • Átfogó képet nyújtani tanulóinknak a mindig megújuló természet kincseiről, ismerjék meg az élő természet szépségét és változatosságát, a természeti törvényszerűségeket, a jelenségek hátterében zajló folyamatokat és a közöttük lévő összefüggéseket.
 • Megtapasztaltatni, hogyan segíti a tudományos módszer a természet erőinek és javainak az ember szolgálatába állítását.
 • Kialakítani  természettudományos szemléletüket  és környezettudatos viselkedésüket.
 • Megismertetni az alapvető fizikai jelenségeket és az azokat értelmező modellek és  elméletek történeti fejlődését, érvényességi határait, a hozzájuk vezető megismerési módszereket.
 • A kémia tanítása során felhívni a figyelmet azokra a tapasztalatokon és kísérleteken nyugvó, biztos anyagismeretekre, amelyek nemcsak segítik őket,  hanem életmentő is lehet számukra.
 • A biológia segítségével érzékennyé tenni tanulóinkat környezetük, szervezetük változásaira, hogy lássák sérülékenységét és az emberi felelőtlenség, egészségtelen életvitel következményeit.
 • A földrajz tanulmányozásával, megismertetni tanulóinkat a szűkebb és tágabb környezet természeti, társadalmi-gazdasági  jellemzőivel, folyamataival, továbbá a környezetben való tájékozódást, eligazodást segítő alapvető eszközökkel és módszerekkel.
 • Tudatosítani bennük, hogy a természettudományokban való jártasság minden ember számára fontos.
 • Olyan ismeretek megszerzésére ösztönözni tanulóinkat, amelyekkel egész életük során hozzájárulnak majd a társadalom és a természeti környezet összhangjának fenntartásához.