Nyelvoktatás

Magas szintű nyelvoktatás:

A korai nyelvtanítással elsődleges célunk felkelteni a gyermekek érdeklődését más nyelvek, más kultúrák iránt. A korai szakaszban mindenképpen a játékosságé a legnagyobb szerep, a gyerekek érdeklődésének felkeltése az őket érdeklő eszközök segítségével (játékok, kézműveskedés, mozgással összekötött tevékenységek). Fontos, hogy a  dalok, mondókák és versikék, valamint a tanár által folytatott órai kommunikáció kapcsán a gyerekekben  elraktározódjanak az anyanyelv és a tanult idegen nyelv különbözőségei, hogy az idegen nyelv zenéje már korai szakaszban megismerhetővé váljon, így alapozva meg a későbbi helyes, igényes kiejtést. Elengedhetetlen a motiváció folyamatos fenntartása, ami megalapozza a későbbi nyelvtanulást. Nyelvórán a nyelvtanítás mellett a társas érintkezést, az adott ország történelmét,  kultúráját is megtanítjuk.

A nyelvtanulást vizsgáló szakemberek tapasztalatai azt mutatják, hogy az óvodai és alsó tagozatos nyelvtanítás során az anyanyelv elsajátításához hasonló folyamatok során épülnek be az idegen nyelv szavai, továbbá nyelvtani szabályai is. Ezért az így megszerzett nyelvtudás birtokában a későbbi tudatos nyelvtanulás lényegesen hatékonyabban és kevesebb kudarccal mehet végbe.

Fontos számunkra, hogy:

–       tanulóink idegen nyelvi kommunikáció képessége fejlődjön

–       használható nyelvtudást szerezzenek

–       mérése, értékelése a négy nyelvi alapkészségen (beszédértés, beszédkészség, olvasásértés, íráskészség) keresztül valósuljon meg

–       általános iskolás korban kedvet ébresszünk a nyelvek tanulása iránt, megalapozzuk a későbbi nyelvtanulást

–       folyamatos legyen a tehetséggondozás

–       felkészítsük diákjainkat  angol és német nyelvvizsgára

–       alaposan felkészüljenek diákjaink  a középiskolára

–       lemaradó, gyengébb képességű tanulókat felzárkóztató foglalkozásokon fejlesszük.

Első osztálytól bevezetjük az idegen nyelvek (angol vagy német) tanítását. Ezzel lehetőséget adunk tanítványaink számára, hogy minél korábban ismerkedjenek meg az idegen nyelvek alapjaival.

Elsődleges célunk a tanulók idegen-nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása. Fontos célunknak tekintjük még, hogy felkeltsük a diákok érdeklődését a nyelvek tanulása, és a más nyelvet beszélő emberek kultúrája iránt.

Gyermekkorban a nyelvtanulás a természetes nyelvelsajátítás folyamataira épül.

A tanulók életkori sajátosságaiknak és fejlettségi szintjüknek megfelelő érdekes, értelmes és kihívást jelentő tevékenységen vesznek részt.

Angol/Német nyelv óraszámai:

1. osztály heti: 1,5

2. osztály heti: 2

3. osztály heti: 2

4.  osztály heti: 3

5-8. osztály heti: 3 vagy 5

A nyelv iránt érdeklődő felső tagozatos diákok számára szakkört indítottunk.