Móra Ferenc Általános Iskola

2014-2015. tanév

Projekt az 5. osztály

Iskolánkban már hagyomány, hogy az első és a második félévben is kiválasztunk egy-egy olyan témát, melynek feldolgozása projektoktatás keretei között történik. A felső tagozat a történelmi korokkal foglalkozott, ezen belül az ötödik osztály témája az ókori Görögország lett.

A projektoktatás számos előnyének egyike, hogy a gyerekekre nagyon motiválóan hat az ismeretek megszerzésében való önállóság és a társakkal való kooperatív munka. Nem volt ez másképpen az ötödik osztályban sem, a tanulók lelkesen vetették magukat a projektnapokat megelőző gyűjtő- és kutatómunkába.

A programhoz három tantárgy „csatlakozott”, így a témát a magyar irodalom, a történelem és a testnevelés tárgyak keretei között dolgozták fel a gyerekek.

Irodalomból egy-egy görög mítosz többszempontú feldolgozása volt a feladat csoportmunkában.

A történetek megismerése után a gyerekek megkeresték az abban előforduló földrajzi helyeket, történelmi alakokat. Elkészítették a szereplők jellemrajzát, a mítosz cselekményének vázlatát. Utánanéztek a mítoszok történelmi hátterének. Kiválasztottak egy-egy részletet, amelyet dramatizáltak.

A csoportok a következő mítoszokkal foglalkoztak:

 • Odüsszeusz a küklopsz barlangjában
 • Daidalosz és Ikarosz
 • A minotaurusz labirintusa
 • A trójai faló
 • Orpheusz és Eurüdiké

A projektmunka a csoportok prezentációival zárult. Az előadásban minden tanuló részt vett.

Történelemórán az ókori görög tudósokkal foglalkozott az osztály. Gyűjtőmunka után a gyerekek párokban dolgozva mutatták be az általuk választott ókori tudóst, gondolkodót.

A pár egyike fele szóban tájékoztatta a többieket, míg társa az előzetesen megadott szempontok alapján felírta a táblára a legfontosabb ismérveket. A tudósok a következők voltak: Arkhimédész, Hippokratész, Püthagorasz, Thalész, Ptolemaiosz, Arisztotelész, Platón, Hérodotosz és Thuküdidész.

Testnevelés órákon az ókori görög olimpiával foglalkoztak a diákok. Előzetes kutatómunka után szó volt az olimpiák történetéről, vallási vonatkozásairól, a versenyszámokról, érdekességekről és a mai olimpiai játékokról is.

5.a proj 15.a proj 25.a proj 35.a proj 45.a proj 55.a proj6

Projekt a 6. osztály

A hatodikosok témája a középkor volt. Ez igen nagy kort ölel fel. A szaktanárok irányították a téma feldolgozását. A tanulópárok választottak a felsorolt témák közül.

Feldolgozott témák:

 1. A középkor felosztása, magyar vonatkozás
 2. Az első összefüggő magyar nyelvi emlékek, ősi magyar nevek
 3. Honfoglalás, ősi magyar hitvilág, ételek
 4. Honfoglalás kori eredetmondák (Álmos vezér, A fehér ló fia, Lehel kürtje, Botond, A csodaszarvas, Emese álma)
 5. A középkori magyar irodalom (Szent István legendája, Szent László legendája, Szent Imre, a lovagi irodalom, Toldi, az első magyar Biblia, Anonymus, Janus Pannonius, Mátyás király legendái)
 6. Mindennapi élet a középkorban (lovagok, életkörülmények, betegségek, járvány, középkori városok, kereskedelmi útvonalak, lovagi kultúra, templomos lovagok)
 7. Művészetek: építészet, festészet, szobrászat

Másfél héten át kutattak a gyerekek, az anyagot rendszerezték. Több alkalommal beszámoltak a munkájuk alakulásáról.

A project lezárásakor a tanulópárok az osztály előtt beszámoltak a kutatott anyagról. Néhány tanulói munkát bemutatunk.

6.a proj6.a proj 16.a proj 26.a proj 46.a proj 36.a proj 66.a proj 56.a proj 76.a proj 96.a proj 10

Projekt a 7. évfolyam

A  XIX. század és a reformkor történelmének kimagasló asszonyai, akiknek sorsa összeforrt a magyarországi oktatással, neveléssel

Nők, akiknek életét, munkásságát tanulmányoztuk:

Brunszvik Teréz

Bulyovszkyné Szilágyi Lilla

Hugonnai Vilma

Leövey Klára

Teleki Blanka

Veres Beniczky Hermin

(Beethoven Magyarországon; a Brunszvik család)

Előzetes felkészülés:

4 illetve 3 csoport alakult. A gyerekek megkapták a neveket, akiknek életútjáról kutatniuk, gyűjteniük kellett.

 1. óra: a csoportok tagjai nevet választanak maguknak, elkészítik a nevezési lapot.

Tollbamondás: rövid szöveg, melyben a tulajdonnevek helyesírásán, a hagyomány elvének helyes használatán van a hangsúly.

(Egyéni és csoportmunka: a legjobb helyesírók a csoporton belül átnézik a szövegeket, együtt javítanak.)

Tablók készítése

Közben a csoportok a reformkorral és az irodalommal kapcsolatos kérdéseket kapnak.

 1. óra: kiselőadások; tablók befejezése
 2. óra: a csoportok (egész osztály) lezárásképpen meghallgatják egymás beszámolóit, megnézik az elkészített tablókat.

(Beethoven: Apassionata -Brunszvik Ferencnek ajánlva; Liszt Ferenc)

Az osztály lelkesen dolgozott. A lányok büszkék voltak ezekre a csodálatos, erős akaratú, meg nem alkuvó nőkre, akik megváltoztatták Magyarországon a női nemről kialakult képet, akik a női egyenjogúság harcosai voltak, és akikről az utókor nem tud eleget.
A fiúk egyhangúlag egyetértettek abban, hogy ezeket az asszonyokat hódolat illeti meg. Nem szabad, hogy a nev ük feledésbe merüljön.

7.a proje 1

A projektnap alkalmával a tanulók megismerkedtek a verbunkos zene jellegzetességivel, ezután Erkel Ferenc munkásságát tanulmányozták, aki szívügyének tekintette a magyar nemzeti opera megteremtését. A Hunyadi László című operája egyik jó példa erre, amelyről részletesen esett szó az óra folyamán. Az operából a Meghalt a cselszövő című részletet hallgatták meg, majd megtanulták elénekelni. Ezután következett az opera másik jellegzetességének meghallgatása, a Palotás.

Földrajz

Itt tágabban értelmezték a gyerekek a történelmi kapcsolódást, s a nagy magyar utazók életét, eredményeiket tanulmányozták összességében. Két kutatóra különnös figyelmet fordítottak: Teleki Sámuelre és Kőrösi Csoma Sándorra. Az utóbbinak életéről filmet is láttak.

Előzetes feladat: tablók készítése

1.

Nagy magyar utazók:  Amerikában,

Afrikában,

Eurázsiában,

Óceániában

 1. Teleki Sámuel nyomában
 2. Kőrösi Csoma Sándor élete

Filmvetítés: Kőrösi Csoma Sándor (székely-magyar)

India magyarjai: Kőrösi Csoma Sándor

Összegzés:

Kérdések Kőrösi életéről, munkásságáról, jelentőségéről.

 Kémia 

A kémia tudományának XIX. századi ugrásszerű fejlődését tekintették a gyerekek, s részletesen a nemesgázok tanulmányozásával foglalkoztak

A nemesgázok

A periódusos rendszer VIII. főcsoportjában található elemek. A hélium (He), neon (Ne), argon (Ar), kripton (Kr), xenon (Xe), radon (Rn) tartozik ebbe a csoportba.

Sokáig azt hitték róluk, hogy nem képesek kémiai reakciókra (tény, hogy normál körülmények között meglehetősen inaktívak más elemekhez hasonlítva). Innen ered a nemesfémekkel párhuzamos nemesgáz elnevezésük. Csak az 1890-es években sikerült kimutatni őket a levegőben. A radont pedig csak a rádium radioaktív bomlásának megfigyelésekor fedezték fel a 20. század elején.

Fizikai és kémiai tulajdonságaik

 • Színtelen, szagtalan, nem mérgező gázok.
 • Vízben csak igen kis mértékben oldódnak.
 • Kémiai reakciókban nem vesznek részt (inert gázok). Ez alól kivételt képez a kripton és a xenon, melyeknek laboratóriumi körülmények között előállítható néhány vegyülete.
 • Legkülső héjuk telített, a hélium kivételével 8 elektron van a legkülső héjon.
 • Stabil az elektronszerkezetük.

7.a proje 2

Fizika – újkor, reformkor

A fizika tantárgy keretén belül, a technika „vívmányait” tanulmányoztuk.

Felsoroltuk a legfontosabb találmányokat, feltalálókat.

A gyerekek miután választottak egy témát, annak tanulmányozása után, kiselőadásokat készítettek.

A heti egy fizikaóra nem tette lehetővé, hogy mindenki megtartsa kiselőadását a „projekt napok” ideje alatt, ezért a lehetőségek függvényében, a bemutatók a jövőben is folytatódnak.

Különös figyelmet szenteltünk egy reformkori eseménynek.

 1. november 3-án, a pozsonyi országgyűlésen, a magyar reformkor egyik vezéralakja, gróf Széchenyi István (1791–1860) birtokainak egyévi jövedelmét, 60 ezer forintot ajánlott fel a Magyar Tudós Társaság – a mai Tudományos Akadémia – létrehozására.

Az általa megalapított szervezetet más főnemesek is jelentős összegekkel támogatták.

Az országgyűlés a 2003. évi XCIII. törvény értelmében, november 3-át – azt a napot, amelyen 1825-ben Széchenyi István birtokainak 1 évi jövedelmét Magyar Tudós Társaság alapításának céljára felajánlotta, és ezzel lehetővé tette a Magyar Tudományos Akadémia megalapítását – a magyar tudomány ünnepévé nyilvánította.

Ezen eseményre megemlékezve kiállítást szerveztünk, amellyel más, nem újkori, reformkori magyar feltaláló előtt is tisztelgünk.

7.a proje 3

Projekt a 8. a osztályban

A nyolcadikosoknak a projekttémája a XX. század eleje volt. Mivel ekkor volt a korszak egyik legmeghatározóbb eseménye az I. világháború, így a projekt témája ismétlésnek is nagyon jó volt. Nagy lendülettel vetették bele magukat a gyerekek, mivel már korábban is kitűnt, hogy az egész osztálynak jól ment ez a téma. Most csoportokban dolgozva, kreatív feladatot kaptok a feldolgozására, ugyanis tablót kellett minden csoportnak készítenie, a megadott képek, szövegek, vázlatok segítségével, amit a csoportoknak kellett kiválogatni. Mivel a csoportok a háborút évenként dolgozták, fel, előzetes tudásukra építve kellett a megadott információkkal egyeztetni. Minden csoportban volt egy csoportfelelős, aki a csoportját összefogva a feladatokat szétosztotta. Persze ahol ez nem ment simán, ott nekem is be kellett avatkoznom, de alapjában véve, nagyon ügyesen, fegyelmezetten dolgoztak. Amikor a tabló kész volt, minden csoportvezető néhány mondatban bemutatta az adott évet, a tabló segítségével, hogy az osztály többi tagja is megismerhesse munkájukat. A tablók annyira jól sikerültek, hogy a későbbiekben a történelem teremben lesznek megtekinthetők a többi osztály vagy érdeklődő számára.

Gál Bence 8. a osztályos tanuló bemutatója:

8.a proj 18.a proj 28.a proj 38.a proj 48.a proj 58.a proj 68.a proj 78.a proj 88.a proj 98.a proj 108.a proj 118.a proj 13

Projekt a 8.b osztályban

A nyolcadikosok témája a XX. század eleje volt. Áttekintették a kort történelmi, irodalmi, technikatörténeti téren. A gyerekek a projekt végére átfogó képet kaphattak a történelmünk ezen időszakáról.

Mivel nem régen fejezték be az I. világháború feldolgozását, ismétlésnek is nagyon jó volt a téma projekt módszeres feldolgozása. Nagy lendülettel vetették bele magukat, mivel már korábban is kitűnt, hogy az egész osztálynak jól ment ez a téma. Csoportokban dolgozva, kreatív feladatot kaptak, tablót kellett minden csoportnak készítenie a megadott képek, szövegek, vázlatok segítségével, melyeket a csoportoknak kellett kiválogatni. A háborút évenként dolgozták fel, előzetes tudásukra építve kellett a megadott információkat az újakkal egyeztetni. Minden csoportban volt egy csoportfelelős, aki a csoportját összefogva a feladatokat szétosztotta. Persze volt, ahol ez nehezen ment, de alapjában véve, nagyon ügyesen, fegyelmezetten dolgoztak. Amikor a tabló kész lett, minden csoportvezető néhány mondatban bemutatta az adott évet a tabló segítségével, így az osztály többi tagja is megismerhette munkájukat. A tablók annyira jól sikerültek, hogy a későbbiekben a történelem teremben lesznek megtekinthetők a többi osztály vagy érdeklődő számára.

Történelem az irodalom tükrében

A gyerekek csoportokban dolgoztak. A történelemből tanultak felelevenítése után kiosztásra kerültek a versek. Az I. világháború veszteségeinek felelevenítése után Ady Endre: Krónikásének 1918-ból (részletek), De ha mégis?, valamint Babits Mihály: Húsvét előtt (részlet) című műveit olvasták fel a gyerekek.  A két világháború közötti gazdasági világválságot József Attila: Mondd, mit érlel annak a sorsa és Radnóti Miklós: Töredék című versei illusztrálták. A II. világháborút Pilinszky János: Harbach 1944 című alkotása idézte fel. A csoportok felosztották a verseket. Történelmi időrendben olvasták fel. A következő órán zenei aláfestéssel ismét elhangzottak a versek. Zenék, amelyeket meghallgattunk: Benjamin Britten: War requiem, Agnus Dei; Bartók Béla: Divertimento, 2. tétel; John Lennon: Imagine. Észrevehető volt, hogy a nagyon fájdalmas, felkavaró zenék megérintették a gyerekeket, felerősítették a versek mondanivalóját. Utolsóként a most is annyira időszerű John Lennon dalt hallgattuk meg és fordítottuk le.

Kémia

A kémiaórán, a projekt óra keretében a vas és acélgyártás témáját dolgozták fel, mert az első világháború előtti gazdasági fellendülésben fontos szerepet játszott. 1870 évek után terjedt el Európában a Siemens-Martin féle eljárás, amely lehetővé tette ipari méretekben az acélgyártás elterjedését, ezzel fel tudták használni a nagy mennyiségben keletkező rozsdás hulladékot. Ezt csoportmunkában és powerpoint formában dolgozták, amit kisfilmekkel színesített a kolléga, amiben az őskortól napjainkig látták a vasgyártás fejlődését. Annak milyen szerepe volt a XIX. század végén az ipari forradalom korában pl.: fejlettebb gépgyártás, hidak, vasút, fegyvergyártás. Átfogó képet kaptak ezen iparág fejlődéséről, és társadalmi, gazdasági szerepéről a különböző korokban, különös tekintettel a XX. század során. Célja az volt, hogy a gyermekek lássák mi a hasznuk az életünkben a redukciós és oxidációs folyamatoknak.

8.b proje

Angol

A 8. osztály 5 órás angol csoportja, angol csoportja az angol történelem egyik legnevezetesebb korszakát az angol reneszánsz és Shakespeare korát dolgozta fel. Az előzetes adatgyűjtés során a tanulók megismerkedhettek a Globe színház és Shakespeare életének legérdekesebb mozzanataival. A bemutató szerepjáték formájában és idegenvezetés keretében mutatta be a vizsgált korokat. A tanulók elkészítették az eredeti Globe színház díszlettervezetét is. Végül Shakespeare műveiből felolvasott legszebb idézetekben gyönyörködhettünk magyar nyelven.

8.b proje

8.b proje 2

8.b proje 48.b proje 5

Ének:

A tanulók az énekórán megismerkedtek a XX. század zenei irányzatával, majd a jazz zene kapcsán megtanulták az „Indulj szép égi szekér” kezdetű spirituálét. Ezután a diákok megfigyelhették Ravel bravúros hangszerelési technikáját a Bolero című művében.

8.b proje 6

Projektoktatás

Néhány gondolat a projektoktatás előnyeiről:

Tanár – diák közös tevékenységére épít.

Nagyfokú szabadságot biztosít a tanuló és a tanár számára a célok kiválasztásában, a tervezésben, a feladatok végrehajtásának módozataiban.

Az ismeretek integrálása történik egy megvalósult projektben.

Szabadabb, de hatékony tanulás.

Az önállóság, a feladatok érdekessége megteremti a motivációt, az iskolához és a tanuláshoz való viszony átalakulását.

Lehetőséget teremt iskolán kívüli világ megismerésére, ezáltal új kapcsolatok kialakítására.

Együttműködési készségek elsajátítására folyamatosan tág lehetőség nyílik.

A gyakorlatban, a hétköznapokban alkalmazható tudás elsajátítását támogatja.

A tanulók megtanulnak tanulni – lehetőség nyílik az egymástól való tanulásra.

Magába hordozza a lehetőséget, hogy az iskolai munka minden szereplője jobban érezze magát a folyamatban.