Móra Ferenc Általános Iskola

Tájékoztató a 2019/2020-as tanévben tanköteles gyermekek beíratásáról

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 45.§ (1) bekezdése értelmében Magyarországon minden gyermek köteles az intézményes nevelés-oktatásban részt venni, tankötelezettségét teljesíteni. A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti – de legkésőbb az azt követő évben – tankötelessé válik. Az a gyermek, akinek esetében azt a szakértői bizottság javasolja, további egy nevelési évig az óvodában részesül ellátásban, és ezt követően válik tankötelessé. A tankötelezettség teljesítése a tanév első tanítási napján kezdődik.

 

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 21.§ (1) bekezdése értelmében a tankötelezettség megkezdésének feltétele a gyermek iskolába lépéséhez szükséges fejlettségének megléte, annak igazolása. Amennyiben a gyermek elérte az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget, az óvoda ezt igazolja. Ha a gyermek nem járt óvodába, vagy a gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettsége egyértelműen nem dönthető el, illetve ha a szülő nem ért egyet a kiállított óvodai igazolással, az óvoda szakértői bizottsági vizsgálatot kezdeményez.

A gyermek felvételéről az igazgató dönt.  Az iskolai felvétellel kapcsolatban meghozott döntés ellen, annak közlésétől számított tizenöt napon belül – a döntéshozó intézményhez benyújtva – a szülő eljárást indíthat. A kérelem tekintetében a fenntartó jár el, és hoz másodfokú döntést.

 

Az általános iskolai beiratkozás időpontja:

2019. április 11. csütörtök 8-19 óra

2019.április 12. péntek 8-19 óra

 

A beiratkozáskor be kell mutatni:

·         a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és

·         lakcímet igazoló hatósági igazolványt, továbbá

·         az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást.

 

Beiratkozáskor az Etika/Hit- és erkölcstan oktatásra vonatkozó nyilatkozatot is meg kell tennie a szülőnek.

 

A tanköteles korba lépő sajátos nevelési igényű gyermeket a szülő a szakértői bizottság véleményében vagy a járási/kerületi kormányhivatal jogerős határozatában megjelölt időpontig köteles beíratni a kijelölt iskolába. A nemzetiséghez tartozó jelentkezőt azonos feltételek esetében előnyben kell részesíteni, a nemzetiségi nevelés-oktatást is folytató iskolába vagy osztályba fel kell venni.

 

Magyar állampolgár tankötelezettségét külföldi nevelési-oktatási intézményben is teljesítheti. Ha a tanköteles tanuló külföldön kezdi meg iskolai tanulmányait, azt a tanköteles gyermek nyilvántartása céljából be kell jelenteni a lakóhely, ennek hiányában a tartózkodási hely szerint illetékes járási/kerületi kormányhivatalnak, vagy, ha a tanuló már hazai iskolába beiratkozott, az iskola igazgatójának.

 

A különélő szülők a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben (így az iskola megválasztásában) közösen gyakorolják jogaikat akkor is, ha a szülői felügyeletet a szülők megállapodása vagy a bíróság döntése alapján az egyik szülő gyakorolja, kivéve, ha a gyermekétől különélő szülő felügyeleti jogát a bíróság e tekintetben korlátozta vagy megvonta.

 

Az idei tanévtől az előzetes regisztrációt a szülők az E-ügyintézés keretében is megtehetik 2019. április 1. – 2019. április 12. 12h óra között. Előzetes regisztráció esetén is meg kell jelenni személyesen az intézményben a beiratkozás napján!

Az e-ügyintézésről külön útmutató nem készült. A Kaffee projekt tájékoztató kiadvány 4-6. oldalán található tájékoztatás az irányadó. A kiadvány változatlan formában közzétehető.

 

Új felhasználók részére az e-ügyintézés elérhető:

https://eugyintezes.e-kreta.hu/

 

Ha a választott intézményben a gondviselő már rendelkezik KRÉTA gondviselői hozzáféréssel, akkor a gondviselő az intézmény KRÉTA rendszerébe belépve, e-ügyintézés keretében regisztrálhat előzetesen.  

 

 

 

Nyomtatványok, segédanyagok

 

 

 

Pezsgő élet a Mórában!

Iskolánkban nagy örömünkre ismét felpezsdült a sportélet. A 2018/2019-es tanévben is nagyszerűen képviselték tanulóink a Móra Ferenc Általános Iskola közösségét a különböző sportversenyeken. Csapatban és az egyéni versenyszámokban is igyekeztek diákjaink kiemelkedően teljesíteni.

Az őszi idényben elért egyéni eredmények: Mihálka Alícia, Csepel Futás II. korcsoport II. helyezés; Mihálka Szintia, Csepel Futás III. korcsoport II. helyezés; Bársony Domán, Csepel Futás IV. korcsoport II. helyezés;

Csapat eredmények: IV. korcsoportos kerületi lány kosárlabda 1. helyezés; IV. korcsoportos kerületi fiú kosárlabda 1. helyezés; III. korcsoportos lány kosárlabda II. helyezés; III. korcsoportos fiú 1. helyezés; Ifj. Szabó Ferenc Emléktorna – Kosárlabda Mikulás Kupa I. helyezés

November 22-én Dr. Fázsi Lászlóné kerületi bemutató órát tartott, melynek keretében a pedagógus kollégák betekintést nyerhettek a magyar irodalom tantárgy keretén belül alkalmazott korszerű, eredményes, figyelemfelkeltő, digitális eszközöket használó módszerek repertoárjába. A 4. a osztályos gyerekekkel tartott bemutató óra célja a szövegértés fejlesztését segítő módszerek bemutatása volt. A téma felkeltette a pedagóguskollégák figyelmét, nagy volt az érdeklődés, sikeres szakmai beszélgetéssel zárult a délután.

Képek a galériában

 

 

További képek a galériában:

 

        


 


Iskolánk jelentős pályázati támogatásokkal kezdte meg a 2018/2019-es tanévet

A tavalyi eredményes munkát folytatva az idén az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt Határtalanul! pályázat keretében iskolánk 2 500 000 Ft vissza nem térítendő pályázati támogatással negyven 7. osztályos tanuló számára tudja biztosítani az egyhetes erdélyi tanulmányutat. A pályázat írója Tényi Imre tanár úr volt.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által a Nemzeti Tehetség Program keretében kiírt pályázatra két pályázatot nyújtottunk be. A „Kémikusok a Mórábancímű pályázatunkon 1 230 000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyertünk el. Így a felső tagozatos természeti tehetségterületen tehetséges diákjaink számára, 60 órás felfedezőműhelyben tudjuk biztosítani a tehetséggondozást, tehetségfejlesztést.

Játék és tehetség a Mórában” című pályázatunkkal 1 911 000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyertünk el, melynek keretében 190 logikai-matematikai, természeti és testi-kinesztetikus tehetségterületeken tehetséges tanítványunk tehetséggondozásához, tehetségfejlesztéséhez 430 db játékeszköz, képességfejlesztő eszköz beszerzésére nyílik lehetőségünk. A tehetségpályázatokat Lőrincz Enikő tanító, iskolánk tehetségkoordinátora írta.

Az elnyert pályázatok segítségével a tehetséges diákjaink sokoldalú fejlesztését biztosítjuk.


 


 


Tájékoztatás az általános iskolai étkezésről

Tájékoztató általános iskolai étkeztetés igénybevételéhez mellékletei

 

Tisztelt Szülők!

Étkezéssel kapcsolatos tájékoztatást az alábbi telefon számon kérhetnek és az ebéd lemondását:

Szabó Anna szervezési koordinátor

0670-443-2923

Ebéd lemondását még ezen a számon tehetik meg:

278-0258

 


Kedves Szülők!

Kérjük, támogassák alapítványunkat adójuk 1%-nak felajánlásával.

A felajánlott pénz gyermekük javát szolgálja.

Az elmúlt évben befolyt összegből folytattuk intézményünk felszerelését modern, az iskolai oktató-nevelő munkát segítő informatikai eszközökkel. Több tantermet projektorral, korszerű számítógépekkel, hangfalakkal szereltünk fel.

Továbbá, mint minden évben, 2018-ban is kiemelt célunk minél több gyermeket hozzásegíteni ahhoz, hogy részt vehessen erdei iskolán.

Égbelátó Alapítvány

Adószám: 18231928-1-43

Számlaszám: 11721026-20277752